Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Przemoc w rodzinie

Drukuj

Przemoc w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (znowelizowana w 2010 r.), przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste czonków rodziny (jako członka rodziny należy rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny

działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. nr 180 poz.1493, ze zm.). Zgodnie z art. 9a w/w ustawy Gmina podejmuje działania na rzec przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr XXXVI/356/2014 z dnia 24.10.2014r. roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W związku z powyższym Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminy

i Miasta Witkowo powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 51/2015 z dnia 14.04.2015r. :

1 . Natalia Sierszyńska – asystent rodziny

2. Mirella Deskowska – pracownik Zespołu Lekarzy Rodzinnych VITA w Witkowie

3. Hanna Kmieciak – pracownik Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SO ZOZ w Witkowie

4. Sławomir Całuj – aspirant Komisariatu Policji w Witkowie

5. Tadeusz Śliwecki – członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Liliana Kędzierska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupcy

7. Anna Skurczyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Witkowie

8. Elzbieta Jagielska – kierownik MGOPS w Witkowie

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Elżbieta Jagielska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego :

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jesteś tutaj Przemoc w rodzinie