Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Zarządzenie Nr 1/17 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2

Drukuj

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/17 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2

 Na podstawie art. 385 oraz 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.? Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Nr 50/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 2, obejmującym: Witkowo: ul. Wojska Polskiego, ul. Jasna 51-59

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 26 marca 2017 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Zbigniew Hoffmann

Termin wykonania
czynności wyborczej*

Treść czynności

 do 5 stycznia 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym nr 2,

do 15 stycznia 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie,

-zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,

 do 25 stycznia 2017 r.

-zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Poznaniu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie przez pełnomocników komitetów wyborczych,

 do 30 stycznia 2017 r.

-powołanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie,

 do 14 lutego 2017  r.
do godz. 24.00

-zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 2,

 do 24 lutego 2017 r.

-zgłaszanie Burmistrzowi kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych,

-podanie do wiadomości publicznej, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej;

do 5 marca 2017 r.

-powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Witkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1;

-sporządzenie spisu wyborców,

- przekazanie wyborcom z okręgu nr 2 informacji o danych wyborach,

-zgłoszenie przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Witkowo zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w języku Braille'a,  

 do 6 marca 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów,

 do 17 marca 2017 r.

-składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do 24 marca 2017 r. 
o godz. 24.00

-zakończenie kampanii wyborczej,

25 marca 2017 r.

-przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,

26 marca 2017 r.
w godz. 7.00-21.00

- głosowanie.

Strona 4 z 4

Jesteś tutaj Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej