Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Losowanie numerów dla list komitetów wyborczych

Drukuj

KOMUNIKAT

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 01 października 2018 r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych

na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie Rozdziału 8 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz rozdziału III uchwały PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu.

  1. Termin i miejsce losowania:

w dniu 02 października 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Komisji: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Sala Nr 1 zostaną przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetów wyborczych.

  1. Kolejność losowania:

w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,

  1. Tryb przeprowadzenia losowania:

1) do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu,

2) w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów,

3) osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem,

4) wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania,

5) z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

w Witkowie

Czesław Skrzypski

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018 Losowanie numerów dla list komitetów wyborczych