Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020

Drukuj

Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 sporządza się w celu określenia wpływu na środowisko założonych w niej celów oraz zadań strategicznych. Dokument ten przedstawia możliwe negatywne skutki realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020, wskazując jednocześnie zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji. Przedmiotowa Prognoza stanowi dokument wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji organów zarządzających ze znaczącym naciskiem na udział lokalnego społeczeństwa.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020. (*.pdf) - 2,70 MB