Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023

Drukuj

22 lutego 2018 r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXXV/280/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023”. Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania, służące osiągnięciu wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę. Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 oraz Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd Województwa Wielopolskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 kompleksowo i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy. Podstawę prawną uchwalenia programu stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.