Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023

Drukuj

22 lutego 2018 r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXXV/280/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023”. Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania, służące osiągnięciu wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę. Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 oraz Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd Województwa Wielopolskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 kompleksowo i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy. Podstawę prawną uchwalenia programu stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023

Drukuj

lokalny-program-rewitalizacji-2901201829 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo.

Więcej…

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo na lata 2018-2023

Drukuj

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo” oraz konsultacjami społecznymi opracowanego dokumentu zapraszam Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl, a jego wersja papierowa dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Więcej…

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo

Drukuj

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo11 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w ramach konsultacji społecznych opracowanej „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo.

Więcej…

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo

Drukuj

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo” oraz konsultacjami społecznymi opracowanej „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo” zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Więcej…
Jesteś tutaj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023