Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zporrb

Na przełomie 2004 i 2005 roku Gmina Witkowo realizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 2 przepompowniami ścieków o łącznej długości 2,49 km w tym 0,234 km kolektorów tłocznych. Inwestycja jest częścią zadania, jakim jest skanalizowanie gminy i miasta Witkowo, które zostało rozpoczęte modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany (wydajność - 2.400 m3/dobę) oraz budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Strategicznym celem projektu było dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skorzęcin. Inwestycja ta wpłynęła przede wszystkim na poprawę gospodarki wodno-ściekowej tego terenu z uwzględnieniem czynników ekologicznych. Likwidacji uległy 53 szt. Zbiorników na nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości środowiska naturalnego i ochroną wód jezior: Niedzięgiel i Białego oraz terenów leśnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

zporr_01_m

W dniu 30 czerwca 2004r. Gmina Witkowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, gmina Witkowo" został zakwalifikowany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to kwota 1.965.867,58 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1.965.867,58 zł. w tym kwota dofinansowania w ramach Priorytetu 3 - 1.474.400,68 zł. oraz kwota 196.586,76 zł. pochodząca z budżetu państwa.

zporr_02_m

W dniu 14.12.2004r. odbył się przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Wpłynęło 14 ofert. Komisja Przetargowa wybrała ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego Kuny, 62-710 Władysławów z siedzibą ul. Dygasińskiego 6, 62-500 Konin.

 

Całkowita wartość realizowanego projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej to kwota 529.872,97 zł., w tym: kwota dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 397.404,72 zł., oraz kwota 52.987,30 zł., pochodząca z rezerwy budżetu państwa.

 

W dniu 23.12.2004r. podpisano umowę z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Skorzęcinie. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.12.2004r., a roboty ziemne i konstrukcyjne rozpoczęły się w dniu 06.01.2005r.

 

W dniu 21.06.2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo została podpisana umowa nr Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 o dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, gmina Witkowo" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny. W związku ze zmianą wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, w dniu 01.07.2005r. Gmina Witkowo wystąpiła z pismem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o sporządzenie aneksu do umowy Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 z dnia 21.06.2005r.

Jesteś tutaj Inwestycje Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego