Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej?

W październiku 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu Ogródka Jordanowskiego w Witkowie. Przedmiotem zadania było:

- zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i wykonanie nowych trawników,

- urządzenie siłowni zewnętrznej, poprzez zakup dwóch zestawów do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych,

- wykonanie chodników z kostki i montaż elementów małej architektury.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Wartość prac objętych umową opiewała na kwotę 79 667,53 zł, w tym kwota 2 096,00 zł - wartość pracy świadczonej nieodpłatnie.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 50 000,00 zł.

Głównym celem operacji było zagospodarowanie przestrzeni publicznej, podniesienie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej?