Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok – Głosowanie

Drukuj

 

 

Propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  zweryfikowane pozytywnie, według ustalonej kolejności:

 

  1. „Zielony plac zabaw – zagospodarowanie terenów zielonych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie”. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw poprzez posadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz zakupu trzech nowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 42 000,00 zł.
  2. „Rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gorzykowie”. Projekt obejmuje rekultywację terenu istniejącego boiska sportowego w Gorzykowie i wykonanie m.in. następującego zakresu robót: zabiegi pielęgnacyjne, ogrodzenie terenu, zakup nowych ławek. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 63 640,00 zł.
  3. „Przyjazne przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkół”. Projekt obejmuje wymianę wyeksploatowanych i ustawienie nowych wiat przystankowych z logiem Gminy i Miasta Witkowo w 27 sołectwach. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 99 900,00 zł.
  4. „WIOSKI NA SPORTOWO – urządzenie miejsc relaksu w miejscowościach: Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin”. Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placach przy świetlicach wiejskich w Jaworowie, Mąkownicy i Ruchocinie, zakup i montaż altan drewnianych w Mąkownicy i Ruchocinie, zakup podestu scenicznego i namiotów (pawilonów) ogrodowych dla sołectwa Mielżyn oraz zakup mebli ogrodowych (gastronomicznych): ławki i stoły dla wszystkich sołectw. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 97 000,00 zł.
  5. „Złagodzenie stromego wyjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską od strony wodociągów między działkami geodezyjnymi nr 681/1 a 705/1 oraz wyłożenie go płytami betonowymi”. Projekt obejmuje złagodzenie stromego zjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską w Witkowie i wyłożenie go płytami betonowymi. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 10 040,00 zł.
  6. „Zagospodarowanie działki gminnej, poprzez utworzenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc. Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego”. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej, zlokalizowanej w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej poprzez m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż elementów małej architektury oraz urządzenie siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 70 000,00 zł.

 

Głosowanie

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania ukończyły 16 rok życia i stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

Każdy stały mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 1 do 20 czerwca 2018 r.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.

Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.

W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Głosować na projekty można od 1 do 20 czerwca 2018 r. na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

 Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

 Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,

• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok www.witkowo.pl/budzet-obywatelski.

Karty do głosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Liczenie głosów przeprowadzi Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdą propozycję zadania.

Do realizacji będą przeznaczone te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.

W przypadku uzyskania równiej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół, jeśli ta kolejność jest istotna.

W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy, gdy brakująca kwota nie przekroczy 50% wartości wskazanego zadania Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zwiększy planowaną kwotę Budżetu Obywatelskiego o tą wartość. Ustalenie wartości i wpisanie kolejnego zadania nastąpi po finansowej analizie pierwszego zadania.

Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

Komisja sporządzi protokół, a informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w Biuletynie Informacyjnym „Witkowskie Wiadomości Samorządowe.”

Jesteś tutaj Głosowanie