Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Asystent rodziny

Drukuj

Asystent rodziny

Wspiera rodzinę, aby samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.

 

Do zadań asystenta rodziny należy:

 •  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 •  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 •  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 •  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 •  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 •  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 •  wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 •  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 •  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 •  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 •  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 •  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 •  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 •  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 •  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 •  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 •  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 •  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

  O przyznanie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

  Asystent rodziny prowadzi pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

Jesteś tutaj Asystent rodziny