Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie?

W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej, urządzeniem placu zabaw dla dzieci oraz modernizacją boiska sportowego w Chłądowie.

Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

W ramach prowadzonych prac wykonano nowe nasadzenia przy budynku świetlicy wiejskiej i na terenie boiska sportowego, zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe na placu zabaw dla dzieci, wykonano renowację powierzchni trawiastej boiska oraz zamontowano elementy małej architektury. 

Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa jakości usług świadczonych na rzecz środowiska wiejskiego, stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Całkowita wartość projektu po zakończonych procedurach przetargowych to kwota 53 390,53 zł brutto, w tym kwota 1 416,10 zł, stanowiąca wartość pracy świadczonej nieodpłatnie. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 24 995,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie?