Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg ustny nieograniczony - 10.11.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo,
położonych w Witkówku, Małachowie Kępym i Gorzykowie

1.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie Księgi Wieczystej: działka nr 14/2 KW 32667
Powierzchnia: wynikająca z ewidencji gruntu wynosi: 1,00 ha
Położenie nieruchomości: Witkówko, gmina Witkowo
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna, niezabudowana kl. III B
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R - tereny rolne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny rolne.
Termin zagospodarowania: zgodnie z terminami prawidłowej agrotechniki
Aktualizacja opłat: w związku ze zmianą ceny 1q
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: opłata roczna, płatna jednorazowo do 30.09 każdego roku
Czynsz wywoławczy: równowartość ceny 3,0 q pszenicy rocznie
Wadium: 100,00 zł
Minimalne postąpienie: równowartość ceny 0,3q

2.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie Księgi Wieczystej: Część działki nr 37 KW 20429
Powierzchnia: Część działki o pow. 0,2000 ha
Położenie nieruchomości: Małachowo Kępe, gmina Witkowo
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna, niezabudowana kl. II
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R - tereny rolne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny rolne.
Termin zagospodarowania: Zgodnie z terminami prawidłowej agrotechniki
Aktualizacja opłat: W związku ze zmianą ceny 1q pszenicy
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: Opłata roczna, płatna jednorazowo do 30 września każdego roku
Czynsz wywoławczy: równowartość ceny 0,8q pszenicy rocznie
Wadium: 50,00zł
Minimalne postąpienie: równowartość ceny 0,2q

3.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie Księgi Wieczystej: działka nr 103,KW 20310
Powierzchnia: 0,1200 ha
Położenie nieruchomości: Gorzykowo gmina Witkowo
Opis nieruchomości: Staw wraz z przyległym terenem
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem N - nieużytki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi teren zainwestowany.
Termin zagospodarowania: zgodnie z zasadami ochrony środowiska (pielęgnacja i utrzymanie czystości zbiornika i przyległego terenu)
Aktualizacja opłat: Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: opłata roczna, płatna do 30 września każdego roku
Czynsz wywoławczy: 100,00zł
Wadium: 50,00
Minimalne postąpienie: 20,00 zł

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowa lub na konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 25 listopada 2011r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia  zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo lub zostało w tym terminie wpłacone do kasy Urzędu.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15.

Witkowo, 2011-11-09

Archiwum aktualności