Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg ustny nieograniczony - 07.10.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż praw majątkowych

do nakładów budowlanych w postaci hangaru położonego przy plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 154.

Hangar położony jest w zabudowie zwartej z wejściem od strony plaży, niepodpiwniczony z fundamentem osadzonym na gruncie, murowany wg technologii tradycyjnej, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. W środku wydzielone pomieszczenia sanitarne, Do budynku doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 69m2.


Cena wywoławcza wynosi: 100.000,00 zł
Wadium wynosi 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 27 października 2011r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy / nabywców/ na wymienione prawa majątkowe do nakładów budowlanych w postaci hangaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjno –usługowe.

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw majątkowych do hangaru, stanowiącego część składową gruntu w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu i obowiązek zawarcia z Gminą umowy dzierżawy na grunt przynależny do budynku, wykorzystywany w celach rekreacyjno –usługowych, na warunkach obowiązujących na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie.

3. Stawka za dzierżawę gruntu zabudowanego w 2011r. wynosi 17,92 zł/m2 netto rocznie + obowiązujący podatek VAT, gruntu niezabudowanego 0,29 zł/m2 netto rocznie + obowiązujący podatek VAT.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu o średnioroczny wskaźnik inflacji. Wzór umowy dzierżawy do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 16.

4. Na nabywcy ciąży obowiązek zainstalowania na własny koszt w budynku urządzeń pomiarowych wody i energii elektrycznej w uzgodnieniu z dostawcami mediów.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium na konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 26 października 2011r. (Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo)

6. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować prawa majątkowe nabywane do majątku wspólnego – pełnomocnictwo notarialne
współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje i na zawarcie umowy sprzedaży.
- dowód wpłaty wadium,

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał a nie przystąpi do podpisania umowy o nabycie praw majątkowych do ww. nakładów budowlanych w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu, bądź uczestnik nie wpłaci pełnej kwoty do dnia podpisania umowy.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Szczegółowych informacji o prawach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, wew. 13.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem
przyczyn.
Archiwum aktualności