Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

X Sesja Rady Miejskiej - 26.09.2011

W piątek 23 września br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyła się dziesiąta sesja Rady Miejskiej. Jednym z tematów piątkowych obrad było podsumowanie przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, którego dokonali: dyrektor OKSIR- u oraz Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od zapytań i interpelacji. Radny Łukasz Grabowski zapytał o sytuacje Szkoły Podstawowej nr 2 pod kątem działań związanych z jej likwidacją. Henryk Mucha podziękował burmistrzowi za wykonanie wyjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Czerniejewską. Obecni na sesji sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli wyrazili swoją wdzięczność za prace jakie w ostatnim czasie zostały wykonane w sołectwach i na osiedlach. Zgłosili potrzeby napraw, ustawienia tablic informacyjnych z numerami dojazdowymi do posesji. W odpowiedzi na interpretacje Łukasza Grabowskiego burmistrz Krzysztof Szkudlarek poinformował, że działania przekształcające szkoły numer 2 i 3 w jeden organ są przeprowadzane zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą. Rodzicie i pracownicy będą o wszystkim informowani podczas zebrań z przedstawicielami władz samorządowych. Wykonane zostaną również tablice dojazdowe informujące o numerach posesji w Małachowie Szemborowice.

Następnie burmistrz przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym, na którą składały się m.in.: organizacja spotkań z sołtysami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, działania z zakresu obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska. Burmistrz poruszył także sprawy dotyczące oświaty, rozwiązywania problemów alkoholowych, imprez kulturalno- sportowo- rekreacyjnych oraz wyczerpująco przedstawił inwestycje, które są właśnie w trakcie realizacji, jak i te zakończone.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, którego dokonali dyrektor OKSiR- u- Stanisław Rajkowski oraz Komendant Komisariatu Policji w Witkowie- Jan Rabiej. Jako pierwszy głos zabrał Stanisław Rajkowski, który przedstawił jak przebiegał sezon pod względem bezpieczeństwa i realizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. - Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa w Ośrodku polegała na patrolach policji oraz ciągłym monitorowaniu dróg dojazdowych. W działaniach tych uczestniczyli w największej mierze policjanci z Witkowa oraz z Gniezna. Uważam, że przy braku sezonowego posterunku należy zwiększać stan osobowy policjantów, a sytuacja ta dotyczy szczególnie weekendów. Dokonując oceny ochrony zatrudnionej na ten sezon, uważam, że pokazała ona skuteczne działania i to, że w Ośrodku nie ma miejsca na zachowania aspołeczne. Miniony sezon należy uznać za jeden z bezpieczniejszych, co pokazują statystyki policji. Turyści przez cały sezon byli objęci opieką medyczną oraz ratowniczą na kąpielisku, gdzie w tym sezonie nie zanotowano żadnych poważniejszych wypadków. Realizacja imprez kulturalnych była możliwa głównie dzięki wsparciu samorządu, który pozyskał dla Ośrodka profesjonalną estradę, na której w czasie trwania sezonu zorganizowaliśmy kilkanaście koncertów plenerowych oraz przeglądy i warsztaty dla młodych wokalistów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie oceny turystów, którzy doceniali przeprowadzoną w Ośrodku rewitalizację i chętnie korzystali z nowych boisk oraz placów zabaw - mówił Stanisław Rajkowski. Następnie na temat bezpieczeństwa w Skorzęcinie podczas sezonu letniego wypowiedział się komendant witkowskiego komisariatu- Jan Rabiej. Przytoczył on liczne statystyki pokazujące, że miniony sezon był jednym z najbezpieczniejszych na przestrzeni ostatnich lat. - W okresie od 1. 05 do 15. 09 organizowane były wielokrotnie działania prewencyjne mające na celu ograniczenie szeroko rozumianej przestępczości pospolitej i zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do których kierowane były dodatkowo siły i środki będące w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie. W analizowanym okresie odnotowaliśmy szesnaście osób pokrzywdzonych przestępstwem. W porównaniu z rokiem ubiegłym statystyki wyglądają naprawdę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o kradzież mienia to w ubiegłym roku odnotowaliśmy 14 takich przypadków, a w tym tylko 6, podobnie rzecz ma się z kradzieżą samochodu, gdyż w zeszłym roku były 3 takie przypadki a w tym 1. Odnotowaliśmy także jedną kradzież z włamaniem, zatrzymaliśmy 15 nietrzeźwych kierujących, 2 osoby posiadające narkotyki, jeden przypadek uszkodzenia ciała, jeden udział w bójce i 76 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. W porównaniu z latami ubiegłymi znacząco wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami, natomiast zmalała liczba innych przestępstw, a w szczególności włamań i kradzieży. Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odegrali także policjanci z Poznania, którzy przybywali na teren Ośrodka wraz z psami. Wynik, jaki osiągnęliśmy w tym roku w Skorzęcinie jest dobry jak na możliwości, którymi dysponujemy. - mówił Jan Rabiej.

Po przedstawieniu sprawozdań dotyczących Skorzęcina do swojej pracy przystąpili radni. Zatwierdzili oni szereg uchwał, które dotyczyły m.in.: zmiany regulaminu targowiska miejskiego w kwestii zakazu przenoszenia rezerwacji na inne osoby, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Witkowie na rzecz skarbu państwa za cenę niższą od wartości rynkowej oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Witkowo. Radni dokonali także wyboru ławnika sądowego na kadencję 2012- 2015, którym został Jan Orchowski oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy i miasta na2011 r.

Na zakończenie zatwierdzono także opinię o celowości budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2012 r. w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Przewodniczący Rady Miejskiej- Bogusław Mołodecki poinformował również, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowany został statut gminy Witkowo i tym samym wszedł on w życie.
Archiwum aktualności