Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne - 15.09.2011

W celu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił Program Priorytetowy polegający na możliwości uzyskania dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na kolektory słoneczne.


Dopłaty udzielane są dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zasadach określonych w/w programie, który określa m.in. wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy. Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW. Dotacja na realizację przedsięwzięcia wynosi 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

1. Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza się niezbędną dokumentację określoną w Programie.

2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty Wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

4. Kredytobiorca przedkłada w banku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia wymagane dokumenty.

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu.

6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje do kredytów bankowych na kolektory słoneczne udziela Zespół ds. Banków pod nr tel: (22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl oraz na stronie internetowej NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl.

Zapraszamy do możliwości skorzystania z Programu.


źródło: www.nfosigw.gov.pl

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności