Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - 29.08.2011

Dnia 25 sierpnia 2011r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 3 nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego;
1. Pani Anna Brząkowska - nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

2. Pani Hanna Pustelnik - nauczyciel muzyki i wychowawca w Szkole Podstawowej Nr 2 im. por. M. Kalinowskiego w Witkowie,

3. Pani Małgorzata Łączna - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. por. M. Kalinowskiego w Witkowie.

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie:
• Marian Gadziński - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego,
• Mirosława Abreu - Diaz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• dyrektor danej placówki oświatowej,
• dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisje Egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego nauczyciele prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania członków komisji uznały, że wszyscy w/w zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności dokonuje się analizy formalnej dokumentacji.
2. W przypadku, gdy wniosek oraz dokumentacja spełniają wymogi formalno-prawne przeprowadza się dalsze postępowanie egzaminacyjne.
3. W czasie egzaminu nauczyciel dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące między innymi: dorobku zawodowego, znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty itp.
4. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10 punktów.
5. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego swoich członków.
6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7 egzamin uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym.
Po spełnieniu tych warunków komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o wyniku egzaminu.
Archiwum aktualności