Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - 25.08.2011

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane,
6. Minimum trzyletni staż pracy,
7. Znajomość ustaw – o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, prawa wodnego, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym,
8. Znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami stawianymi na stanowisku, w tym w zakresie zarządzania zespołem ludzkim; preferowany staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych (robót budowlanych kubaturowych i liniowych),
2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, w tym projektów, map sytuacyjnowysokościowych, map ewidencyjnych, kosztorysów,
3. Znajomość w zakresie kosztorysowania robót budowlanych,
4. Umiejętność sporządzania projektów decyzji, postanowień, wezwań w postępowaniach administracyjnych,
5. Umiejętność kierowania zespołem oraz współpracy z komórkami (stanowiskami) współdziałającymi,
6. Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
7. Prawo jazdy kat. B.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1. Kierowanie pracą podległych pracowników,
2. Nadzorowanie terminowego wykonania zadań referatu, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń i poleceń Burmistrza,
3. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu,
4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza z zakresu działania Referatu,
5. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień na potrzeby Burmistrza i Rady Miejskiej,
6. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji gminnych,
7. Inicjowanie i koordynacja opracowania dokumentów strategicznego zarządzania w różnych sektorach;
a) prace przedprojektowe (koncepcja projektowa, decyzja WZiZT)
b) prace projektowe (projekt budowlano-wykonawczy wraz z częścią kosztorysową, pozyskanie terenu na cele budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę),
c) realizacja inwestycji i remontów (wybór wykonawcy, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór administracyjny, sporządzanie projektów umów).
8. Pełnienie funkcji inwestora. Wykonywanie prac związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi w oparciu o przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa:
a) koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania tematów inwestycyjnych i remontowych do budżetu, wykonywanie budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów, efektywne wykorzystywanie środków finansowych przewidzianych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych, koordynowanie spraw prowadzenia nakładów inwestycyjnych i remontowych w strukturze zadaniowej,
b) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych określanie zakresu i merytorycznej części dokumentacji,
c) koordynowanie realizacji inwestycji, odbiór zrealizowanych zadań od wykonawcy,
d) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów,
e) koordynowanie rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z przekazaniem środków trwałych na majątek przyszłego użytkownika (m.in.: kontrola realizacji zleceń wchodzących w skład zadań inwestycyjnych i remontowych),
f) wykonywanie uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zleceń, przyjmowanie informacji z zewnątrz referatu i Urzędu o nieprawidłowościach w zrealizowanych inwestycjach, egzekwowanie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.
9. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych oraz ich rozbudowa.
10. Koordynacja realizacji zadań gminy związanych ze sprawami zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
11. Koordynowanie i nadzorowanie spraw prowadzenia w Referacie RL,GP,IiD dokumentacji realizowanych przez gminę inwestycji, modernizacji, remontów, konserwacji i przekazywania do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów.

Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny,
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nie przekraczalnym terminie do dnia 19.09.2011r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie Pan Marian Gadziński nr tel. 061 4 778194.


Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności