Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. - „Wyprawka szkolna” - 28.07.2011

Informuje, że do dnia 9 września 2011r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:
• w klasach I-III szkoły podstawowej,
• w klasie III gimnazjum.

Dofinansowanie przysługuje również uczniom:
• słabo widzącym,
• niesłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w szkołach artystycznych.

Kryteria przyznawania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

• pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

• pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych i klasach III gimnazjum.

• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się wnioskodawcy.

Sposób realizacji Programu:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 9 września 2011r.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot wymienionych w poniższej tabeli:
• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
• dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III, do kwoty 180 zł
• dla uczniów klas III gimnazjów,
• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, do kwoty 325 zł
• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, do kwoty 210 zł

Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu zakupu podręczników po przedłożeniu przez rodziców ucznia (opiekunów prawnych) dowodu zakupu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (opiekuna prawnego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Burmistrz GiM Witkowo
Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności