Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Sesja Rady Miejskiej - 30.06.2011

We wtorek 28 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami wtorkowego posiedzenia były: stan przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz zabezpieczenie porządku publicznego w okresie wakacyjnym. Jednak najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od zapytań i interpelacji. Radny Łukasz Grabowski zapytał o możliwości jakie mają mieszkańcy, którzy nie chcą by w pobliżu ich posesji powstawały elektrownie wiatrowe, a radny Paweł Skudzawski poruszył sprawę zakazu wprowadzania psów na teren parku przy ul. Słowackiego. Marek Sucholas interpelował natomiast w kwestii ustawienia kolejnej lampy przy ul. Jana Pawła II, a obecna na posiedzeniu radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego- Krystyna Żok pytała o możliwość zwiększenia liczby drużyn ratowniczych na terenie kąpieliska w Skorzęcinie. W odpowiedzi na te sugestie burmistrz Krzysztof Szkudlarek poinformował, a każda osoba będąca stroną będzie miała możliwość odwołania się od ostatecznej decyzji o budowie elektrowni wiatrowych oraz zapewnił, że zainterweniuje w sprawie zakazu wprowadzania psów do parku przy ul. Słowackiego i ustawienia nowej lampy przy ul. Jana Pawła II. W odniesieniu do interpelacji radnej Krystyny Żok poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami WOPR- u oraz starostą powiatowym, podczas którego przedyskutowana zostanie kwestia zwiększenia liczby drużyn ratowniczych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, po czym informację o przygotowaniu do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie zaprezentował dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji- Stanisław Rajkowski. Dyrektor OKSiR- u obszernie omówił cykl przygotowań do tegorocznego sezonu przytaczając okresy, w których wykonywane były konkretne prace. Poinformował także, iż zwiększona została liczba ratowników pracujących na stałe w ośrodku z pięciu, do siedmiu osób. Zgromadzeni na sali obrad dowiedzieli się również, że na terenie ośrodka zapewniona będzie ciągła opieka ambulatoryjna, a nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwać będą druhowie OSP Witkowo i OSP Skorzęcin. Dyrektor wyraził również zadowolenie z tempa i skuteczności tegorocznych przygotowań oraz z faktu, iż zostały one pozytywnie ocenione przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

Kolejnym punktem wtorkowych obrad była informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Witkowie do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim, z którą zebranych zapoznał Jan Rabiej- komendant witkowskiego komisariatu. W swoim wystąpieniu przedstawił on informację dotyczącą stanu osobowego komisariatu policji oraz zapewnił, że w sezonie letnim priorytetem dla witkowskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa w Skorzęcinie. Zadeklarował również, że turyści mogą czuć się w ośrodku bezpiecznie gdyż patrole stale przebywają na jego terenie, a pomocą służą także funkcjonariusze z Gniezna i Poznania. Po wystąpieniu komendanta burmistrz Krzysztof Szkudlarek zaprezentował sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo”, po którym do swojej pracy przystąpili radni. Przyjęli oni szereg uchwał, które dotyczyły min.: powierzenia Gminie Orchowo prowadzenia domu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10, 1280/4 , 1280/5 położonych w Witkowie, ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu. Ponadto radni uchwalili Statut Gminy i Miasta, dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wybrali zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w skład którego weszli: Łukasz Grabowski, Marek Sucholas, Adam Kowalski oraz Marian Walczak.

Ostatnim, a zarazem najważniejszym punktem wtorkowych obrad było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. Procedura absolutoryjna rozpoczęła się od zatwierdzenia przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, które zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Następnie Henryk Mucha- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, który również został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Po zakończeniu procedury wstępnej przyszedł czas na głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało dwunastu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.


Burmistrz Krzysztof Szkudlarek był bardzo zadowolony z faktu otrzymania absolutorium i gorąco podziękował swoim współpracownikom. - Dziękuję radnym, którzy udzielili mi absolutorium, bo dla każdego burmistrza jest to najważniejsza sprawa.

Chcę jednak powiedzieć, że to jest nasze absolutorium, a nie tylko moje bo bez właściwej współpracy nie byłoby sukcesów. Założyliśmy sobie trudny i ambitny budżet i bardzo się cieszę, że udało nam się wykonać go tak dobrze. Zawsze ceniłem i cenię sobie współpracę z radą. Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz sołtysom. Dziękuję za poparcie i obiecuję, że współpraca przy realizacji tegorocznego budżetu będzie równie owocna.- mówił po otrzymaniu absolutorium burmistrz.

Warto zaznaczyć, że dochody Gminy Witkowo w 2010 r. wyniosły 34. 717. 073, 16 zł, a wydatki 40. 126. 667, 73 zł. Deficyt liczył natomiast 5. 409. 594, 57 zł. Dobra współpraca burmistrza z radą oraz pracownikami urzędu pozwoliła na wykonanie dochodów budżetu w 99, 0 %, a wydatków w 94, 8 % oraz wpłynęła na uzyskanie bardzo dobrej opinii z tytułu wykonania budżetu wystawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Archiwum aktualności