Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 14.06.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo


Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisane w Księgach Wieczystych KW nr 22610 i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

Nieruchomości nie posiadają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków jest to teren oznaczony symbolem Br- grunty rolne zabudowane. Określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Witkowo teren przedmiotowej działki stanowi teren zainwestowany.

Cena wywoławcza wynosi: 22.000,00 zł
Wadium wynosi 5.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 20 lipca 2011r. o godz.1230 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.


1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic może odbyć się staraniem i na koszt nabywcy.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 15 lipca 2011r.

4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pełnomocnictwo notarialne współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje i na zawarcie umowy sprzedaży.
- dowód wpłaty wadium.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.

8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

11. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

12. Nieruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

Witkowo, 2011-06 -13

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności