Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

OGŁOSZENIE w sprawie wyborów ławników - 06.06.2011

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do 30 czerwca 2011r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy, na kadencję 2012-2015.

Do Sądu Rejonowego w Słupcy wybrany ma być 1 ławnik.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, *prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, *powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi *właściwych sądów, stowarzyszenia, *inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej *50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydat załącza: *dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, informację z Krajowego Rejestru Karnego *dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, *że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia *wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Ponadto do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z *50 osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru ławnika dokona Rada Miejska najpóźniej w październiku br., po zaznaniu się z opinią powołanego wcześniej przez Radę Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób popierających kandydata można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta (biuro Rady Miejskiej, pok.26) lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta – pok. 26, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

* obowiązuje od dnia wejścia zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26 maja 2011r.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
www.ms.gov.pl
Archiwum aktualności