Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - 27.05.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na wynajem nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy,
położony przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie.


Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, położony w budynku gminnym przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1259, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 18812, w centrum miasta.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny zabudowane.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi teren zainwestowany.

Lokal położony jest na parterze, składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 76 m2, oraz zaplecza sanitarnego i magazynowego.

Okres dzierżawy: 3 lata

Wywoławczy czynsz miesięczny wynosi 1200,00zł netto.
Wadium wynosi: 1.200,00 zł
Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2011r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, z regulaminem przetargu i najmu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń; (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie urzędu, pok. nr 15)

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu za wynajem. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu.

1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w GBW Konin (BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 15 czerwca 2011r.

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium,

4. Z dodatkowymi warunkami przetargu i najmu można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 8,00 do 15,30

5. Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem dzierżawy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Witkowo 2011-05-26

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU I NAJMU

I. Ustala się dodatkowe warunki przetargu

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.

2. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu za wynajem.

3. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20,00 zł .

II. Ustala się następujące istotne warunki umowy najmu:

1. Czynsz miesięczny płatny do końca każdego miesiąca.

2. Czynsz ulega podwyższeniu z dniem 1.01. każdego następnego roku kalendarzowego najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany Obwieszczeniem Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim za miniony rok.

3. Naruszenie obowiązku regulowania należnego czynszu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

4. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia nakładów w celu utrzymania obiektów w należytym, niepogorszonym stanie.

5. Ulepszenia niestanowiące nakładów koniecznych, w szczególności ulepszenia podwyższające standard mogą być dokonane tylko za zgodą Gminy, a ich ewentualne rozliczenie będzie podlegać odrębnym porozumieniom.

6. Najemca jest zobowiązany do ponoszenie wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

7. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

8. Lokal nie posiada ogrzewania. Ogrzewanie najemca zapewnia we własnym zakresie.

9. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w wynajętym lokalu dopełni najemca.

10. Najemca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wynajmującego.

11. Nieruchomość nie może stanowić zabezpieczenia, ani być obciążana prawami rzeczowymi.

Witkowo, 2011-05-26
Archiwum aktualności