Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - 12.05.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę pawilonem handlowym, położoną w Ośrodku Wypoczynkowy w Skorzęcinie.


Przedmiotem przetargu jest część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 ark.5 o pow. 80 m2, przeznaczona pod zabudowę pawilonem gastronomiczno-handlowym, położona przy Alei Handlowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, obręb Skorzęcin Nadleśnictwo, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 19995.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem Tr - tereny różne.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi teren rekreacyjny.

Dla przedmiotowej części działki została wydana dnia 8 lutego 2011r. decyzja Nr ITp-7331/117/10 o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z miejscami noclegowymi na piętrze .

Okres dzierżawy: 6 lat
Wywoławczy czynsz roczny wynosi 5.000,00zł netto.
Wadium wynosi: 1.500,00 zł
Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, w sali nr 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z lokalizacją działki, z regulaminem przetargu i dzierżawy oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń; ( druk oświadczenia można pobrać w siedzibie urzędu, pok. nr 15)

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu.

1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 25 maja 2011r. do godz. 1000

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium,

4. Z dodatkowymi warunkami przetargu i dzierżawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 8,00 do 15,30

5. Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem dzierżawy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Witkowo 2011-05-11

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU I DZIERŻAWY

I. Ustala się dodatkowe warunki przetargu
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.

2. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

3. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni
od zamknięcia przetargu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł .

II. Ustala się następujące istotne warunki umowy dzierżawy:

1. Wylicytowany czynsz roczny płatny do końca lipca każdego roku dzierżawy.

2. Czynsz ulega podwyższeniu z dniem 1.01. każdego następnego roku kalendarzowego dzierżawy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany Obwieszczeniem Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim za miniony rok.

3. Naruszenie obowiązku regulowania należnego czynszu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

4. Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określonych Uchwałą Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.01.2004. w sprawie „Ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 26 poz.727 z dnia 4.03.2004r./

5. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenie wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od
nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

6. Przestrzegania zasad przepisów porządkowych wydanych przez właściwy organ Ośrodka, szczególnie: przestrzeganie ładu, porządku i czystości na dzierżawionym gruncie, terenie przyległym wraz ze znajdującymi się na nim budynkami i budowlami.

7. Wywozu śmieci w ramach porządków pozimowych w terminie do dnia 25.04.każdego roku. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Wydzierżawiający dokona wywozu na koszt dzierżawcy doliczając 100% kosztów tytułem kary umownej.

8. Dostawa prądu, wody i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

9.Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.

Witkowo, 2011-05-11.
Archiwum aktualności