Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg pisemny nieograniczony - 22.04.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony (OFERTOWY) na dzierżawę
lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie


Powierzchnia w ha
Pow. lokalu użytkowego: 54,60 m2. Powierzchnia gruntu przynależnego ca 40 m2.

Opis nieruchomości
Lokal użytkowy nr 2 o pow. 54,60 m2: (stan surowy, pustostan, konieczność przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności) Gmina zapewnia do lokalu przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Do lokalu przynależy grunt o pow. ca 40 m2

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej, lub gastronomicznej, z wyłączeniem działalności w zakresie:
- dystrybucji (obrotu, handlu) środków psychoaktywnych , nieobjętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
- gier losowych, gier bingo, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

Termin Zagospodarowania
Rozpoczęcie prac remontowo - budowlanych lokalu po zawarciu umowy z przerwą na czas sezonu letniego tj. od. 1.07.2011r. do 31.08.2011r.

Terminy wnoszenia opłat
Czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach: I rata płatna do 30.06. każdego roku, II rata płatna do 30.08. każdego roku

Okres umowy
7 lat

Stawka wywoławcza czynszu
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 8.000,00 zł netto
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami W roku 2011 całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł brutto W roku 2012 całkowity czynsz wynosić będzie 5.000,00 zł brutto

Wadium
3.000,00zł

Teren , na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem Bz- tereny rekreacyjne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo działka stanowi teren rekreacyjny.

WARUNKI PRZETARGU:

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 9.05.2011r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 9.05.2011r. o godz. 14.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium na wybrany lokal z podaniem numeru lokalu, na konto Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 do dnia składania ofert tj: do dnia 9.05.2011r.
(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo )

Ustala się termin związania ofertą na 20 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy – organ reprezentujący, adres, nr telefonu), oraz pełnomocnictwo osoby działającej w jego imieniu wraz z podpisami osób uprawnionych do działania w jego imieniu, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.
• datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami dzierżawy, stanem technicznym w/w lokali i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; ( druk oświadczenia można pobrać w siedzibie urzędu, pok. nr 15 i 16)
• oferowany czynsz dzierżawny w kwocie nie niższej niż czynsz wywoławczy
• kserokopie dowodu wpłaty wadium;
• numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 pok. nr 21 /sekretariat/ lub przesłać listem poleconym z dopiskiem „przetarg OW Skorzęcin”, na adres Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 9 maja 2011r. do godziny 10.00.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni na wskazane w ofercie konto bankowe.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu, przechodzi na rzecz Gminy Witkowo.

WARUNKI DZIERŻAWY:

1. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej, z wyłączeniem działalności
w zakresie:
- dystrybucji (obrotu, handlu) środków psychoaktywnych, nieobjętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
- gier losowych, gier bingo, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

2. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami. Wylicytowany czynsz będzie obowiązywał od 2013r.

3. W roku 2011 całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić będzie 5.000,00 zł. brutto.

4. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.

5. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT

6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 7 lat.

7. Umniejszenie czynszu w latach 2011i 2012 wynika z konieczności dokonania nakładów budowlanych w związku z czym wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy, Dzierżawca pozostawia wszystkie nakłady na remont budynku. Dzierżawcy nie przysługuje za nie zapłata.

8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: Dzierżawca będzie wykorzystywał lokal niezgodnie z umówionym przeznaczeniem lub uporczywie naruszał terminy płatności czynszu.

9. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

10. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

11. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w dzierżawionych obiektach dopełni dzierżawca.

12. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.

13. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr 15 lub 16 lub pod nr telefonu 61 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz. 8.00-15.30

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu GiM Witkowo pod nr telefonu (61 477-81-94 wew. 13 lub 14) w terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 2011-04-22
Archiwum aktualności