Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Przetarg pisemny nieograniczony - 24.03.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony (OFERTOWY) na dzierżawę lokali użytkowych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie


Teren , na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem Bz- tereny rekreacyjne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo działka stanowi teren rekreacyjny.

WARUNKI PRZETARGU:

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2011r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 20.04.2011r. o godz. 14.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium na wybrany lokal z podaniem numeru lokalu, na konto Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 do dnia składania ofert tj: do dnia 20.04.2011r.
(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo )

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na więcej niż jeden lokal, pod warunkiem uiszczenia wadium na każdy lokal, którego oferta dotyczy.
Ustala się termin związania ofertą na 20 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy – organ reprezentujący, adres, nr telefonu), oraz pełnomocnictwo osoby działającej w jego imieniu wraz z podpisami osób uprawnionych do działania w jego imieniu, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.
• datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami dzierżawy, stanem technicznym w/w lokali i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; ( druk oświadczenia można pobrać w siedzibie urzędu, pok. nr 15 i 16)
• oferowany czynsz dzierżawny w kwocie nie niższej niż czynsz wywoławczy
• kserokopie dowodu wpłaty wadium;
• numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 pok. nr 21 /sekretariat/ lub przesłać listem poleconym z dopiskiem „przetarg OW Skorzęcin”, na adres Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20 kwietnia 2011r. do godziny 10.00.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni na wskazane w ofercie konto bankowe.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu, przechodzi na rzecz Gminy Witkowo.


WARUNKI DZIERŻAWY:

1. Lokale przeznaczone są do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej, z wyłączeniem działalności w zakresie:
- dystrybucji (obrotu, handlu) środków psychoaktywnych, nieobjętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
- gier losowych, gier bingo, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

2. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami. Wylicytowany czynsz będzie obowiązywał od 2013r.

3. W roku 2011 całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić będzie 5.000,00 zł. brutto.

4. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.

5. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT

6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 7 lat.

7. Umniejszenie czynszu w latach 2011i 2012 wynika z konieczności dokonania nakładów budowlanych w związku z czym wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy, Dzierżawca pozostawia wszystkie nakłady na remont budynku. Dzierżawcy nie przysługuje za nie zapłata.

8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: Dzierżawca będzie wykorzystywał lokal niezgodnie z umówionym przeznaczeniem lub uporczywie naruszał terminy płatności czynszu.

9. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

10. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

11. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w dzierżawionych obiektach dopełni dzierżawca.

12. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.

13. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.


Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr 15 lub 16 lub pod nr telefonu 61 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz. 8.00-15.30

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu GiM Witkowo pod nr telefonu (61 477-81-94 wew. 13 lub 14) w terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 2011-03-16
Archiwum aktualności