Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 14 osób
Goście online 1

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Na przełomie 2004 i 2005 roku Gmina Witkowo realizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 2 przepompowniami ścieków o łącznej długości 2,49 km w tym 0,234 km kolektorów tłocznych. Inwestycja jest częścią zadania, jakim jest skanalizowanie gminy i miasta Witkowo, które zostało rozpoczęte modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany (wydajność - 2.400 m3/dobę) oraz budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Strategicznym celem projektu było dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skorzęcin. Inwestycja ta wpłynęła przede wszystkim na poprawę gospodarki wodno-ściekowej tego terenu z uwzględnieniem czynników ekologicznych. Likwidacji uległy 53 szt. Zbiorników na nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości środowiska naturalnego i ochroną wód jezior: Niedzięgiel i Białego oraz terenów leśnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 30 czerwca 2004r. Gmina Witkowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, gmina Witkowo" został zakwalifikowany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to kwota 1.965.867,58 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1.965.867,58 zł. w tym kwota dofinansowania w ramach Priorytetu 3 - 1.474.400,68 zł. oraz kwota 196.586,76 zł. pochodząca z budżetu państwa.

W dniu 14.12.2004r. odbył się przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Wpłynęło 14 ofert. Komisja Przetargowa wybrała ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego Kuny, 62-710 Władysławów z siedzibą ul. Dygasińskiego 6, 62-500 Konin.

Całkowita wartość realizowanego projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej to kwota 529.872,97 zł., w tym: kwota dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 397.404,72 zł., oraz kwota 52.987,30 zł., pochodząca z rezerwy budżetu państwa.

W dniu 23.12.2004r. podpisano umowę z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Skorzęcinie. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.12.2004r., a roboty ziemne i konstrukcyjne rozpoczęły się w dniu 06.01.2005r.

W dniu 21.06.2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo została podpisana umowa nr Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 o dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, gmina Witkowo" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny. W związku ze zmianą wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, w dniu 01.07.2005r. Gmina Witkowo wystąpiła z pismem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o sporządzenie aneksu do umowy Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 z dnia 21.06.2005r.

Aneks nr 1 do umowy Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 został podpisany 26.10.2005r. W ramach gminnego zadania wybudowano 2,49 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym 0,234 km kolektorów tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. Inwestycja została zrealizowana w 100%, a odbiór końcowy odbył się w dniu 20.07.2005r. Z kanalizacji tej korzysta 350 gospodarstw domowych, co stanowi 1.400 osób, które są jej użytkownikami. Pobudowanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przyczyniło się do zwiększenia efektywności pracy zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, której maksymalna przepustowość wynosi 2400 m3/dobę.