Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Przewodnik po usługach

Wykaz kart usług

SO - Sprawy Obywatelskie i USC
Karta nr SO/1 - dot. wydania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców części A
Karta nr SO/2 - dot. wymeldowania z pobytu stałego
Karta nr SO/3 - dot. wymeldowania pobytu czasowego
Karta nr SO/4 - dot. zameldowania na pobyt czasowy
Karta nr SO/5 - dot. zameldowania na pobyt stały
Karta nr SO/6 - dot. nadania dziecku nazwiska męża matki
Karta nr SO/7 - dot. oświadczenia o uznaniu dziecka
Karta nr SO/8 - dot. oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Karta nr SO/9 - dot. powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Karta nr SO/10 - dot. rejestracji zgonu
Karta nr SO/11 - dot. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Karta nr SO/12 - dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta nr SO/13 - dot. ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/14 - dot. uzupełnienia akt stanu cywilnego
Karta nr SO/15 - dot. wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta nr SO/16 - dot. wydania dowodu osobistego dla osoby małoletniej
Karta nr SO/17 - dot. wydania dowodu osobistego
Karta nr SO/18 - dot. wydania pierwszego dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat
Karta nr SO/19 - dot. wydania zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Karta nr SO/20 - dot. wydawania dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
Karta nr SO/21 - dot. wydawania dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po10 latach)
Karta nr SO/22 - dot. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwa konkordatowe)
Karta nr SO/23 - dot. zawarcia związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
Karta nr SO/24 - dot. zgłoszenia urodzenia dziecka

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

FN - Finansowo - Budżetowy
Karta nr FN/1 - dot. wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/2 - dot. wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/3 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz umorzenia odsetek
Karta nr FN/4 - dot. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta nr FN/5 - dot. decyzja w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

OR - Organizacyjny
Karta nr OR/1 - dot. wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/2 - dot. wydania zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/3 - dot. decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/4 - dot. wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Karta nr OR/5 - dot. wydania zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

IT - Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg
Karta nr IT/1 - dot. wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Karta nr IT/2 - dot. ustalenia numerów porządkowych nieruchomości
Karta nr IT/3 - dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Karta nr IT/4 - dot. ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego
Karta nr IT/5 - dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Karta nr IT/6 - dot. wydania wypisu, wyrysu, zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OŚ - Ochrona Środowiska
Karta nr OŚ/1 - dot. zezwolenia na prowadzenie upraw maku
Karta nr OŚ/2 - dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Karta nr OŚ/3 - dot. zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta nr OŚ/4 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Karta nr OŚ/5 - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Karta nr OŚ/6 - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PO - Pozostałe Komórki organizacyjne
Karta nr PO/1 - dla. wydzierżawiania gruntów w OW w Skorzęcinie gruntów celach
1. rekreacyjno - wypoczynkowych
2. prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej związanej z obsługą wypoczynku

PS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
Karta nr PS/1 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek pielęgnacyjny
Karta nr PS/2 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Karta nr PS/3 - dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego
Karta nr PS/4 - dot. przyznanie świadczenia - świadczenie pielęgnacyjne
Karta nr PS/5 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek stały
Karta nr PS/6 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek okresowy
Karta nr PS/7 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek celowy
Karta nr PS/8 - dot. przyznania świadczenia - usługi opiekuńcze
Karta nr PS/9 - dot. przyznania świadczenia - posiłek dla potrzebujących
Karta nr PS/10 - dot. przyznania świadczenia - umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Karta nr PS/11 - dot. przyznania świadczenia - praca socjalna
Karta nr PS/12 - dot. przyznania świadczenia - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

GN - Gospodarka nieruchomościami
Karta nr GN/1 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w trybie bezprzetargowym
Karta nr GN/2 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w drodze przetargu
Karta nr GN/3 - dot. sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
Karta nr GN/4 - dot. wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy
Karta nr GN/5 - dot. podziału nieruchomości
Karta nr GN/6 - dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.