Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap

W dniu 26 listopada 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach drugiego konkursu ogłoszonego dla priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I - Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac:

 • Roboty remontowo-budowlane budynków przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
 • Wymiana nawierzchni alejek,
 • Remont wiaty nad wjazdem wraz z wymianą szlabanów i ogrodzenia parkingu,
 • Remont Amfiteatru,
 • Dostawa sceny demontowalnej,
 • Częściowa wymiana lamp oświetleniowych,
 • Montaż obiektów małej architektury.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 4 998 829,90 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 65% kosztów kwalifikowanych i  wynosi 2 663 311,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 335 518,89 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30 listopada 2011r., termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 15 grudnia 2011r.


W dniu 14 kwietnia 2010r. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Przemysławem Maćkowiakiem, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy - Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-106/09-00 o dofinansowanie projektu ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I - Infrastruktura techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Rezultatem będzie zwiększenie nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych oraz zwiększenie liczby osób korzystających z  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Cele ogólne i długofalowe projektu, to:

 • Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru,
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.


Cele bezpośrednie realizowanego projektu, to:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
 • Intensyfikacja ruchu turystycznego,
 • Zwiększenie udziału turystyki w gospodarce gminy,
 • Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
 • Wzrost bezpieczeństwa turystów,
 • Wzrost integracji społecznej,
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form sportu,
 • Ochrona i większa dbałość o dobra przyrody.Gallery

Jesteś tutaj Investments Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap