Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

 

wrpo_2010

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

W dniu 30 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach drugiego konkursu ogłoszonego dla priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I ? Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac:

 • Wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej,
 • Przebudowę schodów terenowych,
 • Budowę kompleksu boisk sportowych,
 • Rekultywację plaży,
 • Remont mola polegający na zabezpieczeniu stabilności obiektu oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej,
 • Przebudowę fontanny,
 • Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie plaży,
 • Wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenie plaży oraz przy boiskach sportowych,
 • Wymianę lamp oświetleniowych,
 • Montaż obiektów małej architektury.


Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 5 604 772,81 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 65% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 986 149,43 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 618 623,38 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 15 czerwca 2010r., termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 30 czerwca 2010r.

W dniu 2 września 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Radosławem Krawczykowskim, a Gminą i  Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i  Skarbnika Gminy - Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-035/09-00 o dofinansowanie projektu ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I - Infrastruktura techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Rezultatem będzie zwiększenie nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Cele ogólne i długofalowe projektu, to:

 • Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru,
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.


Cele bezpośrednie realizowanego projektu, to:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
 • Intensyfikacja ruchu turystycznego,
 • Zwiększenie udziału turystyki w gospodarce gminy,
 • Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
 • Wzrost bezpieczeństwa turystów,
 • Wzrost integracji społecznej,
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form sportu,
 • Ochrona i większa dbałość o dobra przyrody.

 Gallery

Jesteś tutaj Investments Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie